4

Szkolenie strzeleckie odbywa się się na trzech poziomach:

podstawowy – dla osób które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z bronią oraz chcą uzyskać pozwolenie na broń d celów sportowych

zaawansowany – dla osób które potrafią się już posługiwać bronią w stopniu co najmniej podstawowym i chcą uczestniczyć w zawodach sportowych

expert – wyłącznie dla osób które pracują w służbach mundurowych i wykonują specyficzne zadania w zespołach realizacyjnych

 

REGULAMIN KLUBU STRZELECKIEGO TMA1993GROUP

 • Członek klubu ma prawo i obowiązek do podnoszenia swojej sprawności ogólnej, wiedzy teoretycznej i praktycznej strzelectwie.
 • 2. Członek klubu zobowiązany jest do dbania o dobre imię TMA1993GROUP.
 • Członek klubu zobowiązany jest do przestrzegania:
 1. regulaminu klubu,
 2. zasad bhp posługiwania się bronią,
 3. obowiązujących przepisów o: broni i amunicji, uprawianiu strzelectwa,
 4. poleceń instruktora lub prowadzącego strzelanie.
 • Umiejętności nabyte w klubie mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Trening strzelecki może przeprowadzać wyłącznie instruktor lub prowadzący strzelanie.
 • Przed rozpoczęciem treningu członek klubu zobowiązany jest do:
 1. posiadania aktualnych badań lekarskich,
 2. posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych, wypadków,
 3. terminowego regulowania opłat klubowych i składek członkowskich.
 • Instruktor lub prowadzący strzelanie ma prawo i obowiązek nie dopuścić strzelającego do uczestnictwa w treningu, jeżeli stwierdzi u niego:

a) zły stan zdrowia,

b) nieprawidłowy ubiór,

c) nie stosowanie się do poleceń instruktora, prowadzącego strzelanie,

d) naruszenie zasad bezpieczeństwa strzelania,

e) nie spełnienie postanowień § 6.

f) wadliwość posiadanej broni lub amunicji.

 • Osoba karana lub o negatywnej opinii nie może być członkiem klubu.
 • Członek klubu ma obowiązek dbać o wyposażenie klubu, a szkody powstałe z winy strzelającego w majątku klubu, strzelający zobowiązany jest natychmiast naprawić.
 • 10 Członkostwo w klubie ustaje w przypadku:
 1. braku opłaconych składek rocznych,
 2. braku aktualnego ubezpieczenia NW,
 3. braku aktualnych badań lekarskich,
 4. skazania  za przestępstwo umyślne
 5. nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu klubu.

Dodaj komentarz